Analiza SWOT

POTENȚIALUL COMUNEI HOROATU CRASNEI

Puncte tari

 • Așezare geografică avantajoasă - acces ușor spre căi de comunicație
 • Suprafața extinsă cu toate formele de relief
 • Cadru natural - biodiversitate
 • Terenuri agricole destul de întinse şi relativ fertile
 • Resurse minerale și păduri
 • Populație relativ tânără
 • Capacitate bună a administrației locale de a face proiecte
 • Tradiții culturale deosebite
 • Potențial turistic
 • Asociația de dezvoltare inter comunitară Horoatu Crasnei-Buciumi
 • Asociația de dezvoltare intercomunitară Meseșenii de Jos - Horoatu Crasnei
 • Proiect de 2,5 mil euro câștigat pe mas. 322

Puncte slabe

 • Mijloace de comunicare/ telefonie mobilă slabe
 • Infrastrucura rutieră precară
 • Migrația forței de muncă
 • Slaba calificare în meserii
 • Degradarea relațiilor interumane
 • Nivel scăzut de trai
 • Proasta gestionare a potențialului agricol
 • Slaba asistență medicală
 • Lipsa de acces la căile ferate
 • Mediu de afaceri slab dezvoltat
 • Administrație slabă în corelare cu descentralizare ineficientă (sectoarele consumatoare de fonduri, învățământul sunt la comuna, sectoarele aducatoare de venituri, apele, pădurile sunt la centru)
Oportunități
 • Posibilitate de a accesa fonduri europene
 • Cetățenii cu bani care se întorc din țările vestice
 • Promovarea zonei de către ONG uri românești şi din străinătate
 • Reabilitarea șoselei Crasna - Ciucea care introduce comuna în circuit turistic
 • Construcția autostrăzii Transilvania care va trece prin Crasna
 • Descentralizarea dacă prin aceasta vor fi la dispoziția comunei pădurile, apele, resursele minerale

Amenințări

 • Creșterea șomajului ca efect al crizei economice şi financiare
 • Scăderea investițiilor în zonă
 • Instabilitate legislativă în domeniul absorbției fondurilor europene
 • Creșterea populației asistate social

 

MEDIU
Puncte tari
 • Zonă relativ nepoluată 
 • Practicare a agriculturii ecologice
 • Grad de împădurire la nivelul mediei pe țară
 • Apele de pe teritoriul comunei se află în clasa 3 de calitate (moderată)
Puncte slabe
 • Probleme legate de colectarea, sortarea, gestionarea şi valorificarea deşeurilor menajere 
 • Mentalitate relativ înapoiată privind protecția mediului
 • Lipsa educației în probleme de protecția mediului
Oportunități
 • Atragerea de fonduri europene pentru protecția mediului 
 • Influența tot mai mare a societății civile în domeniul protecției mediului
Amenințări
 • Lipsa de informații despre avantajele siturilor Natura 2000
 • Inexistența unui master-plan de mediu pe zonă 

 

EDUCAȚIE, RESURSE UMANE
Puncte tari
 • Proiect câștigat pt reabiltarea a două școli
 • Populație relativ tânără
 • Diversitate etnică, culturală și religioasă
 • Nu există riscul depopulării
 • Școală cu clasele 1-8 în comună
 • Școli primare în fiecare sat aparținător
Puncte slabe
 • Multe persoane asistate social
 • Populație activă implicată în activități exclusiv rurale
 • Lipsa locuri de muncă
 • Slaba calificare în meserii
 • Rezultate slabe la învățătură
 • Infrastructura de educație ce necesită reabilitare
Oportunități
 • Reabilitarea de școli prin programe europene
 • Fonduri atrase pentru programe ‘after-school'
 • Finanțarea europeană pentru cursuri de formare în meserii 
 • Cetățenii cu bani care se întorc din țările vestice
Amenințări
 • Abandon școlar 
 • Migrația forței de muncă
 • Scăderea nivelului de trai
 • Degradarea relațiilor interumane din cauza în principal a sărăciei 

 

CULTURĂ ŞI RECREERE
Puncte tari
 • Diversitate culturală
 • Păstrarea unor tradiții populare (măsurișul oilor)
 • Izvoare scrise despre vestigiile istorice ale comunei
Puncte slabe
 • Lipsa de infrastructură de recreere
 • Inexistența unei biblioteci sătești
 • Lipsa culturii recreerii și distracției
Oportunități
 • Finanțări europene sau guvernamentale pentru cămin cultural
 • Fiananțări pentru baza sportivă
 • ONG uri preocupate de păstrarea culturii autohtone
Amenințări
 • Scăderea nivelului cultural 
 • Lipsa de interes pentru păstrarea tradițiilor
 • Adâncirea diferențelor culturale între etnii

 

TURISM
Puncte tari
 • Potențial natural nealterat
 • Gospodării țărănesti solide cu cultul ospitalității
 • Habitat rural bine conservat
 • Potențial cinegetic
 • Situri arheologice
 • Monumente istorice (biserici)
 • Izvorul Fântâna leacurilor
 • Proiect câștigat pe mas.313
Puncte slabe
 • Resurse naturale puțin exploatate turistic
 • Lipsa pensiunilor şi a altor spații de cazare
 • Starea necorespunzătoare a rețelelor de infrastructură turistică din județ (drumuri, rețele de apă, canal, etc.)
Oportunități
 • Promovarea zonei prin site-uri cunoscute pe internet
 • Posibilitatea de accesarea de fonduri europene pentru promovarea turistică - Centru de informare turistică chiar în comună
 • Turism cultural-proiecte comune cu ONG urile existente
 • Reabilitarea infrastructurii prin proiecte (șoseaua Crasna-Ciucea)
 • Introducerea vestigiilor cetății dacice în circuit turistic
 • Perspectiva construcției autostrăzii
Amenințări
 • Majoritatea turiștilor sunt doar în trecere
 • Promovare insuficientă a obiectivelor turistice
 • Servicii turistice precare
 • Lipsa unor centre de informare turistică la nivel județean

 

DEZVOLTARE RURALĂ/TERENURI
Puncte tari
 • Pajiști ecologice
 • Terenuri arabile relativ întinse
 • Tradiția creșterii animalelor
 • Teren propice pentru culturi de aluni
 • Restituirea terenurilor către proprietari 75% din terenuri sunt private
Puncte slabe
 • Majoritatea fermelor sunt de subzistență
 • Îmbătrânirea populației rurale
 • Lipsa subvențiilor în agricultură
 • Lipsa creditelor avantajoase pt agricultură
 • Există încă terenuri revendicate şi nerestituite 
Oportunități
 • Înființarea de grupuri de producători
 • Înființarea unui GAL pt a accesa programul Leader
 • Accesarea de fonduri de dezvoltare rurală
Amenințări
 • Slaba preocupare a statului pentru zona rurală
 • Capacitatea scăzută de accesare de fonduri în agricultură
 • Schimbări climatice dramatice care afectează culturile
SERVICII SOCIALE, SĂNĂTATE
Puncte slabe
 • Proiect câștigat pt centru de îngrijire copii
 • Serviciu social acreditat
 • Serviciu medical uman
 • Preocuparea administrației locale pentru problemele sociale prin depunerea de proiecte în domeniu
Puncte slabe
 • Număr mare de asistați social
 • Starea materială precară a romilor
 • Lipsa de educație sanitară şi de igienă în rândul populației 
Oporunități
 • Accesarea de fonduri pentru locuințe sociale
 • Posibilitatea construirii unei cantine sociale
Amenințări
 • Sărăcirea populației
 • Creșterea numărului de asistați sociali
 • Accesul tot mai redus a populației sărace la servicii de sănătate şi la medicamente

 

SERVICII SOCIALE, SĂNĂTATE
Puncte tari
 • Proiect cîștigat pt centru de îngrijire copii
 • Serviciu social acreditat
 • Serviciu medical uman
 • Preocuparea administrației locale pentru problemele sociale prin depunerea de proiecte în domeniu
Puncte slabe
 • Număr mare de asistați social
 • Starea materială precară a romilor
 • Lipsa de educație sanitară şi de igienă în randul pupulatiei 
Oportunități
 • Accesarea de fonduri pentru locuințe sociale
 • Posibiliatatea construirii unei cantine sociale
Amenințări
 • Sărăcirea populației
 • Creșterea numărului de asistați sociali
 • Accesul tot mai redus a populației sărace la servicii de sănătate şi la medicamente

 

MEDIUL DE AFACERI
Puncte tari
 • Resurse naturale (apa, minerale padure, pamant fertil)
 • Exista 11 societati comerciale şi 9 PFA
 • Populatie tanara apta de munca
 • Instruire pe meserii facuta de fundatii
Puncte slabe
 • Mediu de afaceri slab dezvoltat
 • Spirit antreprenorial aproape inexistent
 • Lipsa unei diversificari a afacerilor (este mai mult comert)
 • Lipsa de informatie despre oportunitati de afaceri
Oportunități
 • Prin PNDR masura 312 se sprijina infiintarea sau dezvoltarea de microintreprinderi în mediul rural - 200. 000 euro
 • Constructia autostrazii
Amenințări
 • Introducerea de noi taxe pentru intreprinzatori
 • Birocratia foarte mare în accesarea de fonduri europene pt mediul privat
 • Creditare scumpa pt mediul e afaceri

 

INFRASTRUCTURA (edilitară, a utilităţilor şi a serviciilor publice)
Puncte tari
 • Proiect câștigat pt asfaltarea a 11.2 km
 • Serviciu gospodărire comunală
 • Serviciu poștal
 • Serviciu medical uman
 • Serviciu medical veterinar
 • Serviciu de pază
 • Serviciu de cosărit
 • Internet
Puncte slabe
 • Nu există canalizare, apă, gaz
 • Iluminat public insuficient
 • Servicii de telefonie slabe
 • Servicii de transport public inexistent
 • Lipsa unei strategii de reabilitare a clădirilor
Oportunități
 • Accesarea de fonduri europene pt renovarea satelor
 • Întocmirea unei strategii pentru reabilitarea patrimoniului edilitar
Amenințări
 • Lipsa fondurilor proprii pentru accesarea de fonduri europene
 • Birocrația mare în atestarea serviciilor de utilitate publică
 • Slabă pregătire profesională a celor angajați în servicii 
Înapoi